عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد. (مقام معظم رهبری)
حدیث
اعضای هیئت تحریریه

اعضا هئیت تحریریه

علیرضا اسفندیاری مقدم

تخصص: علم اطلاعات و دانش‌شناسي 

پست الكترونيكي: ali.isfandyari@gmail.com 
وب سایت: www.isfandyari-moghaddam.ir

فریبرز درودی

تخصص: علم اطلاعات و دانش‌شناسي 

پست الكترونيكي: doroudi@irandoc.ac.ir 
 

سعید غفاری

تخصص: علم اطلاعات و دانش‌شناسي 

پست الكترونيكي: ghaffari130@yahoo.com

زهره میر حسینی

تخصص: علم اطلاعات و دانش‌شناسي 

پست الكترونيكي: ali.isfandyari@gmail.com 
وب سایت: www.isfandyari-moghaddam.